Customer: Ikšķile municipality

Reconstruction of the spectators zone in open-air stage (phase 1) in Ikšķile, 4 Lībiešu street, Ikšķile county